GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

Program "Posiłek w szkole i w domu" na 2022 rok

 

Na terenie gminy Osiek Jasielski z  dotacji celowej w ramach Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizowana jest pomoc w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie.