GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

INFORMACJA O WYDAWANIU SKIEROWAŃ DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ POPŻ w Podprogramie 2021 Plus

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że od 10 marca 2023 roku wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus. W celu otrzymania skierowania należy zgłaszać się do pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS-u.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej :

- 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszelkie informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Osiek Jasielski 9, budynek GOK (I piętro) lub pod numerem telefonu 789235948.

Skierowanie

Wzór zaświadczenia o zarobkach dla osób zatrudnionych za miesiąc poprzedzający złożenie skierowania