Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Świadczenia niepieniężne

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc może być udzielana w postaci świadczeń niepieniężnych.

Do świadczeń niepieniężnych należą:

 1. praca socjalna, 
 2. interwencja kryzysowa,
 3. poradnictwo specjalistyczne,
 4. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 5. schronienie,
 6. pokrycie kosztów pogrzebu,
 7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 8. bilet kredytowany, 
 9. składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 10. składki na ubezpieczenia społeczne, 
 11. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 12. posiłek, 
 13. niezbędne ubranie, 
 14. mieszkanie chronione, 
 15. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
 16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, 
 17. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. 

Kliknij WIĘCEJ, aby zapoznać się ze szczegółami.

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

 

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  Realizowane jest ono przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest w ramach: 

Punktu Konsultacyjnego działającego w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Psycholog dyżuruje w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00.

 

POBYT i USŁUGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

Typy DPS:

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie;
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Odpłatność za pobyt w DPS

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Dokumenty niezbędne do kierowania osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej:

 • Podanie osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS oraz ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS.
 • Ostatnia decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty lub decyzja o pobieraniu zasiłku stałego z MOPS.
 • Badania lekarskie
 • Zaświadczenie lekarskie (w uzasadnionych przypadkach – zaświadczenie lekarza psychiatry) potwierdzające zasadność umieszczenia osoby w DPS o określonym typie.
 • W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.
 • W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody.

 

SCHRONIENIE

System pomocy społecznej określa, że osoba bezdomna to:

 • osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały,  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności,
 • a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej, zapewniając schronienie osobie bezdomnej, kieruje ją do noclegowni lub schroniska. Obecnie placówki te prowadzone są

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy

– Schronisko dla 50 bezdomnych kobiet i 80 bezdomnych mężczyzn

Brata Alberta 2, 39-200 Dębica

 

GOPS w Osieku Jasielskim nawiązał stosowane umowy ze Stowarzyszeniem w celu efektywnej realizacji usługi schronienia dla bezdomnych.   

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. 

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Skierowanie do schroniska wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podpisania kontraktu socjalnego, oraz wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli osoba bezdomna przebywa w schronisku dla bezdomnych, indywidualny program wychodzenia z bezdomności może być opracowany przez pracownika socjalnego zatrudnionego w tej placówce. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności.

W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

 

POKRYCIE KOSZTÓW POGRZEBU

Zwrot pokrycia kosztów pogrzebu przysługuje za sprawienie pogrzebu osobom:

 • bezdomnym;
 • samotnym.

Zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje, jeżeli wyżej wymienionym osobom przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. W tym przypadku wydatki związane z pokryciem kosztów pogrzebu pokrywana są z tego zasiłku. 

Do kosztów pogrzebu zalicza się:

 • zakup trumny;
 • przewóz zwłok;
 • pochówek (wykop grobu ziemnego);

Jeżeli osoba zmarła (samotna lub bezdomna) posiada majątek, wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości z masy spadkowej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, art. 10 ust. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1. pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni;
 3. krewni wstępni;
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Ust. 3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

Ust. 4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów na podstawie innych ustaw.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Jeżeli wynagrodzenie ma być wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to nie może przekroczyć kwoty 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

 

Banery/Logo