Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim

Rozpoczyna nabór uczestników do Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że przystępuje do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 1. Program ma na celu rozpowszechnienie usług asystencji osobistej jako formy ogólno dostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.
 1. Usługi asystencji osobistej w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury np. muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy, koncertu etc.;
 • zaprowadzeniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
 1. Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne zamieszkałe teren Gminy Osiek Jasielski, w tym:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowanie na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Program zakłada objęcie usługami asystencji osobistej w szczególności osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 1. Przewidywana liczba uczestników Programu to 10 osób, w tym:
 • 2 dzieci w wieku do 16 roku życia;
 • 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 1. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest:
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 1. Udział w programie jest bezpłatny.
 2. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie i dostarczenie:

1) karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,

2) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 w formie papierowej dostępne są w siedzibie GOPS Osiek Jasielski 9, 38-223 Osiek Jasielski.
 2. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.
 3. Dokumenty należy złożyć w następujący sposób: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Osiek Jasielski 9

38 – 223 Osiek Jasielski

 

 1. Termin dostarczenia dokumentów upływa 31.03.2023 r. do godziny 14.00.
 1. Złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 7 nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.
 1. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż limit miejsc w Programie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim będzie brał w pierwszej kolejności pod uwagę osoby z niepełnosprawnościami wymienionymi w punkcie 4, następnie indywidualną sytuację zdrowotną, osobistą i finansową każdego wnioskodawcy.
 1. Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

 

Banery/Logo