Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r.

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W ramach Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim realizuje 2 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa wyżej, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1200,00 zł dla osoby w rodzinie).

Program "Posiłek w szkole i w domu"

 

Banery/Logo