Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Nabór uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

 do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Osiek Jasielski do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału  w Programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 r. życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

- poprzez umożliwienie  uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

- pobyt dzienny łącznie 10 osób, w tym:

a) 3 dzieci

b) 7 osób dorosłych

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby które:

  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie : asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami, np.  doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu,, Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie w odniesieniu do osób , które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także :

a) zaświadczenie o niekaralności;

b) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

c) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny,

b) opiekunów osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych , rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodobowego wynosi 14 dni dla jednej osoby zakwalifikowanej do programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST- edycja 2024, w trakcie realizacji ww. programu.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim  9  w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 15.04.2024 r.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Regulamin

Klauzula RODO

Karta zgłoszeniowa

Karta realizacji

Banery/Logo