Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - Sophia Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Klauzula informacyjna - Świadczenia rodzinne

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

podstawa prawna art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim reprezentowany przez Kierownika. Kontakt do Administratora – adres: 38-223 Osiek Jasielski, tel./fax 13 42-550-02, e-mail: gops@osiekjasielski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisemnie na adres Administratora lub skrzynkę e-mail: inspektorodo@op.pl.

Świadczenia rodzinne

W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń rodzinnych, ich pobieranie oraz realizację innych czynności na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do tych świadczeń, wypłaty przyznanych świadczeń, wydania zaświadczeń oraz prowadzenia stosownego postępowania wynikającego z ww. przepisów.

Świadczenie wychowawcze

W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia wychowawczego, pobieranie tego świadczenia oraz realizację innych czynności na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w ww. przepisach w tym: ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jego wypłata oraz prowadzenia postępowania w zakresie obowiązków nałożonych na Administratora powyższymi przepisami, w tym wydaniu stosownych zaświadczeń.

Fundusz alimentacyjny

W przypadku wnioskowania o przyznanie funduszu alimentacyjnego, pobieranie tego świadczenia oraz realizację innych czynności na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. p pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy a dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z przyznaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jego wypłatę, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz innych czynności określonych powyższymi przepisami, w tym wydaniu stosowanych zaświadczeń.

W każdym celu określonym powyżej:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane aby zrealizować określone cele, tj. przyznanie określonych świadczeń. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości skutecznej realizacji celu, w tym ustalenia prawa do świadczeń.
 2. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany  kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: Poczta Polska S.A. w przypadku prowadzenia korespondencji, bank obsługujący jednostkę, podmioty, osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskiwaniu danych osobowych. W przypadku pobierania funduszu alimentacyjnego odbiorcą danych może być właściwa Kancelaria Komornicza. W przypadku odbioru świadczeń w formie pieniężnej w kasie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, odbiorcą Państwa danych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.
 4. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
 1. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 2. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Potwierdzam zaznajomienie się z powyższą informacją

……………………………………………………………….…..                      …………………………………………………………..

(Imię i nazwisko)                                                                                                                                                     ( data, podpis)

Banery/Logo