Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie Karty Dużej Rodziny

na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami przetwarzanych danych są: Minister właściwy do spraw rodziny oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski z siedzibą w Osieku Jasielskim 112.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem właściwym do spraw rodziny można się skontaktować poprzez adres email iodo@mrpips.gov.pl.

Z administratorem – Wójtem Gminy Osiek Jasielski można się skontaktować poprzez adres email gmina@osiekjasielski.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister właściwym do spraw rodziny wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować poprzez adres email iodo@mrpips.gov.pl.

Administrator – Wójt Gminy Osiek Jasielski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod@osiekjasielski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE

PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.

Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazywanie przez ministra właściwego

ds. rodziny informacji o uprawnianiach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

PRZEKAZANIE DANYCH

OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES

PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania karty zostają usunięte.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdy ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

PROFILOWANIE, ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy również, że chociaż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane ustawowo aby skorzystać z ww. wsparcia. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wydania Karty Dużej Rodziny.

 

                                                                                               ……………………………………………………….

                                                                                                                              (imię i nazwisko)

                                                                                               ……………………………………………………….

                                                                                                                                      (podpis)

Banery/Logo