Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Klauzula informacyjna - Program Czyste Powietrze

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski (38-223 Osiek Jasielski 112. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@osiekjasielski.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane członków rodziny będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie: 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów tj. art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne aby zrealizować żądanie wydania zaświadczenia. W przypadku nie podania danych osobowych nie ma możliwości aby otrzymać zaświadczenie.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną B5, tj. 5 lat licząc od roku następującego po zakończeniu sprawy.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. w przypadku prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, któremu powierzono prowadzenie postępowania oraz wydawania zaświadczeń.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące żądania: 1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

…………………………………………..…….                                             ………………………………………….

                                                                                                                                                                 podpis

………………………………………………...

data, imię i nazwisko                                       

Banery/Logo