Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Osiek Jasielski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

 1. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 1. Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

- pobyt dzienny łącznie 7 osób, w tym:

a) 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

b) 4 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
 • w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnoprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także : zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 1. Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej: a) członków rodziny, b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej, c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych , rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

 1. W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w: a) czynnościach samoobsługowych, b) czynnościach pielęgnacyjnych, c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych, d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodobowego wynosi 14 dni dla jednej osoby zakwalifikowanej do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, w trakcie realizacji ww. programu.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

 1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:
 2. a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,
 3. b) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim 9 w dniach i godzinach pracy Ośrodka do dnia 31 marca 2023 r.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin programu

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

 

Banery/Logo