Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - Sophia Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), nie przekraczają:

2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo

1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r.

w 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5osób

1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewaniawyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

PAMIĘTAJ: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:

elektronicznie ( za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.,

osobiście (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS Osiek Jasielski oraz na stronie internetowej www.gops.osiekjasielski.pl

PROSIMY: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. Z 2022 r., poz. 1)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2)

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Klauzula informacyjna

Banery/Logo