Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę - S. Loren

 

 

Śmiech jest ponadczasowy, wyobraźnia nie ma wieku, a marzenia są wieczne - Walt Disney

SERCEM Z UKRAINĄ

Klauzula informacyjna - świadczenia GOPSKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących pomocy społecznej

podstawa prawna art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim reprezentowany przez Kierownika. Kontakt do Administratora – adres: 38-223 Osiek Jasielski, tel./fax 13 42-550-02, e-mail: gops@osiekjasielski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub skrzynkę e-mail: inspektorodo@op.pl.

  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia, przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w zakresie obowiązków nałożonych na Administratora oraz wydawanie zaświadczeń.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane aby zrealizować powyższy cel. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

  5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną B5 tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: Poczta Polska S.A., bank, podmioty, osoby świadczące dla Administratora usługi prawne, informatyczne oraz organy publiczne (m.in. ROPS, ZUS, KRUS, PUP) i inne podmioty legitymujące się podstawą prawną do pozyskania danych osobowych. W przypadku odbioru świadczeń w formie pieniężnej w kasie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, odbiorcą Państwa danych jest Wójt Gminy Osiek Jasielski z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

  7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

  9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Potwierdzam zaznajomienie się z powyższą informacją

…………………………………………. ………………………………………….

data, imię, nazwisko podpis

Banery/Logo